Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ webstránky www.grespo.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) – ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

GRESPO, s.r.o.
Veličná 1,
027 54 Veličná

IČO: 31596738

(Zapísaná na Okresného súdu Žilina, odd. Sro, Vložka číslo:  1564/L)

(ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

email: grespo69@gmail.com

web: www.woodmart.sk

tel.:  +421 905 523 274
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je kontaktovanie na Vami uvedenú adresu alebo tel. číslo, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.


Doba uloženia osobných údajov


Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Ďalší príjemcovia osobných údajov


Google Adwords (nástroj pre PPC reklamu od spoločnosti Google)

Google Analytics (nástroj na meranie návštevnosti a základnú webovú analytiku)


Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

Práva subjektu údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile grespo69@gmail.com

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Požadovať od poskytovateľa informáciu, aké osobné údaje spracúva a žiadať si u neho kópiu takej informácie,

Vyžiadať si u poskytovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,

Požadovať od poskytovateľa vymazanie osobných údajov – výmaz poskytovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s oprávnenými záujmami poskytovateľa alebo jeho povinnosťami,

Žiadať prenos osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané automatizovaným spôsobom,

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na poskytovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť so svojou sťažnosťou na súd.

Osobné údaje a spôsob ich spracovávania

Poskytovateľ v rámci poskytnutia služieb môže spracovávať nasledujúce osobné údaje objednávateľa:

  • meno a priezvisko
  • Vašu e-mailovú adresu (slúži na komunikáciu s Vami)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)

Na emailovú adresu (prípadne tel.č.) môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho objednávateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobných služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel poskytovateľom spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. (Časť – Ďalší príjemcovia osobných údajov)

Aktualizácia a zmena osobných údajov

Aktualizáciu a zmenu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo zaslaním e-mailu s touto požiadavkou na kontaktnú adresu info@grespo.sk

Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.